Persondataforordning (GDPR)

København den 21. maj 2018

(MESSAGE FOLLOWS IN ENGLISH BELOW)

 

Den 25. maj 2018 træder EU’s nye persondataforordning i kraft.

 

Persondatapolitik hos lykkebang
lykkebang indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos lykkebang. 

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

 

Ved brug af lykkebangs webshop (lykkebang.com), accepterer du, at vi må installere og bruge cookies til at identificere dig som Bruger i alle henseender. Cookie sporingsinformationer modtages fra computere, tablets, mobiltelefoner og andre enheder med internet forbindelse. Cookies bliver brugt til statistik samt de er nødvendige, for at lykkebang.com fungerer.

 

lykkebang indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 

•    Besøger vores hjemmeside (Cookies)
•    Gennemfører et køb af vores produkter
•    Opretter en konto
•    Tilmelder dig vores nyhedsbrev
•    Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på lykkebang.com er lykkebang, Anne-Marie Lykke Bang Testrup-Friis, Ægirsgade 63, 4., 2200 Kbh. N.

 

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet (5 år) efter, at du har modtaget din vare.

 

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand. Ud over at dine data gemmes hos lykkebang, vil de blive brugt af eksterne leverandører med nedenstående formål:

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. GLS og pakkelabels.dk med henblik på levering af dine indkøb.

Vores webshop løsning er hostet af Wannafind A/S og betalingssystemet leveres af QuickPay. Wannafind A/S og QuickPay fungerer som vores databehandlere. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Wannafinds datacentre.

Vores Nyhedsbrev sendes via MailChimp, som opbevarer navn og emailadresse, hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Du kan på lykkebang.com give en anmeldelse af lykkebang via linket http://lykkebang.com/trustpilot-/.

 

Brug af cookies
For at lykkebang.com fungerer optimalt, er cookies nødvendigt. Cookies er en lille fil, som bruges til udveksling af data mellem din enhed og lykkebang.com

Det er ikke muligt for lykkebang, at identificere dine personlige oplysninger gennem cookies. De cookies der bruges på lykkebang.com er udelukkende for at forbedre brugeroplevelsen, samt indsamle anonym statistik.

 

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 

•    At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
•    At få slettet persondata
•    Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til

vores e-mailadresse mail@lykkebang.com

 

 

********************************************************************************************


Copenhagen May 21st 2018

GDPR = General Data Protection Regulation


Personnel policy at lykkebang
lykkebang only retrieves personal data in cases where this should be relevant to us and we will only retrieve personal data if it is relevant to your activity at lykkebang.

When collecting, processing and using your personal data, we always adhere to all relevant statutory provisions.

 

We will only keep your personal data as long as we have either a legal obligation to do so or as long as it is relevant to the purpose with which they were collected.

Information we collect

 

If you wish to purchase and receive a product from us, we need to collect certain personal data in order to complete the transaction and to offer you our services.

We can retrieve information such as name, e-mail address, mailing address, shipping address (if it varies from mailing address), phone number and payment information.

 

By using lykkebang's webshop (lykkebang.com), you agree that we must install and use cookies to identify you as a user in all respects. Cookie tracking information is received from computers, tablets, mobile phones and other devices with internet connection. Cookies are used for statistics as well as they are necessary in order for lykkebang.com to work.

lykkebang collects and processes your personal data when you do the following:

 

•    Visit our website (Cookies)
•    Carries out a purchase of our products
•    Creating an account
•    Sign up for our newsletter
•    Sends us questions, complaints or feedback

 

The data controller
The data controller for the collection, processing and use of your personal information at lykkebang.com is lykkebang, Anne-Marie Lykke Bang Testrup-Friis, Ægirsgade 63, 4, 2200 Kbh. N.

 

Treatment Basis and Purpose
Your regular contact information, such as name and address, we collect to deliver the product you have purchased from us. We will use your email address to send you an order confirmation and a delivery confirmation.

 

When you pay for your product, we collect your name, your card data and IP address. The information collected in connection with the payment transaction is used and saved only for payment settlement and fulfillment of the agreement entered into.

 

If you have given your consent during the registration process or on our website, we will use your e-mail address to send a newsletter. You can subscribe to the newsletter at any time. All newsletters also contain a link for unsubscribe. If processing of personal data is based on your consent, you are entitled to revoke the consent at any time.

If you do not want to provide the personal data required to complete a purchase of a product, you will unfortunately not be able to purchase products from us on our website.

Your information (except your e-mail address, if you have consented to processing it for receipt of offers) will be deleted (5 years) after you have received your item.

 

Other recipients of personal data
We do not sell your personal data to third parties. In addition to storing your data at random, they will be used by external providers for the following purposes:

If you have ordered a delivery, the details of your name, address, phone number and e-mail address will be delivered to our freight company, at the moment GLS and pakkelabels.dk for the delivery of your purchases.

Our webshop system is hosted by Wannafind A/S and our payment system by QuickPay. Both Wannafind A/S and QuickPay acts as our data processors. All personal data you provide on our website will be stored in Wannafinds data centers.

Our Newsletter is sent via MailChimp, which stores your name and email address if you have subscribed to the newsletter.

On lykkebang.com you can leave a review of lykkebang using this link: http://lykkebang.com/trustpilot-/

 

Use of cookies
In order for lykkebang.com to work optimally, cookies are required. Cookies are a small file that is used to exchange data between your device and lykkebang.com

It is not possible for lykkebang to identify your personal information through cookies. The cookies used on lykkebang.com are for the sole purpose of improving user experience, as well as collecting anonymous statistics.

 

Your rights
As registered, you have a number of rights that we must ensure at all times. You are entitled to request the following:

 

•    To access and correct / change your personal data
•    To delete personal data
•    You also have the right to object to the processing of your personal data and you have the right to file a complaint with a data protection authority.

 

If you no longer wish to process your personal information or limit our processing of your personal information, you may also send us a request to our email address mail@lykkebang.com